Life

Life

Tùy Duyên

Nên nhớ rằng duyên có hợp có tan, có đến có đi. Ta đừng tin chắc rằng những gì mình có được hôm nay sẽ tồn tại mãi mãi. Tuy ta không thể hoàn toàn chủ động tạo ra hết mọi nhân duyên cho mình, nhưng ta có thể tạo ra sự liên kết để nhân duyên duy trì hay tan rã.

Read
Life

Data Warehouse

Cách tốt nhất để hiểu khái niệm này theo tôi là nên trực tiếp xây dựng một data warehouse database.

Read