Dịch vụ mạng RESTful: Khái niệm cơ bản

Posted by:

Tóm tắt: Chuyển đổi trạng thái đại diện (REST) đã giành được sự chấp nhận rộng rãi trên mạng như là một sự thay thế đơn giản hơn đối với các dịch vụ mạng dựa trên SOAP và dựa trên ngôn ngữ miêu tả dịch vụ mạng (WSDL). Bằng chứng quan trọng của sự chuyển đổi này trong giao diện thiết kế là các nhà cung cấp dịch vụ mạng 2.0 chủ đạo đã thông qua gồm Yahoo, Google và ...

Đọc tiếp
1