Spring boot | application.properties vs application.yml

Posted by:

1/ .properties

Cấu trúc của properties là không cấp bặc và dùng `=`

Spring profiles: phải tách ra mổi profile là 1 file properties: local.properties, staging.properties, prod.properties

2/ .yml

Cấu trúc của yml thì có cấp bậc và dùng `:`

Spring profiles: cấu hình nhiều profiles trong 1 file yml

Khi dùng yml file thì chú ý, sẽ support @PropertySource để đọc file yml (Mình thì hem thích dùng chung 1 file sẽ ...

Đọc tiếp
0