Some tips work with Java restful.

Posted by:

Nowadays most people are acquired with microservices restful. Now let’s take some time to explore what REST means and what a REST API is. REST stands for “REpresentational State Transfer”.

What are the basic features of a RESTful architecture:

  1. Stateless: Client data is not stored on the server between interactions and the session is stored client-side (typically in session storage).
  2. Client<->Server: There is a separation of concerns between the frontend (client) and the backend (server). They operate independently of each other and both are ...
Đọc tiếp
0

Dịch vụ mạng RESTful: Khái niệm cơ bản

Posted by:

Tóm tắt: Chuyển đổi trạng thái đại diện (REST) đã giành được sự chấp nhận rộng rãi trên mạng như là một sự thay thế đơn giản hơn đối với các dịch vụ mạng dựa trên SOAP và dựa trên ngôn ngữ miêu tả dịch vụ mạng (WSDL). Bằng chứng quan trọng của sự chuyển đổi này trong giao diện thiết kế là các nhà cung cấp dịch vụ mạng 2.0 chủ đạo đã thông qua gồm Yahoo, Google và ...

Đọc tiếp
1