Builder Pattern

Posted by:

Builder Patterns: constructor có quá nhiều parameters, dùng builder để group lại cho dễ sử dụng.

[code lang=”java”] public class Hero {
private final String name;
private final String weapon;
private final String armor;

// get, set

public Hero(Builder builder) {
this.name = builder.name;
this.weapon = builder.weapon;
this.armor = ...

Đọc tiếp
1

Design Pattern: Prototype

Posted by:

Prototype Pattern là một trong những pattern thuộc Creational Patterns (Abstract Factory, Builder, Factory Method, Prototype, Singleton)

Mục đích của Prototype patern là Clone.

[code lang=”java”] /**
* Prototype class
*/
interface Prototype {
void setX(int x);

void printX();

int getX();
}

/**
* Implementation of prototype class
*/
class PrototypeImpl implements Prototype, Cloneable {
private int x;

...

Đọc tiếp
0

Design Pattern: Singleton

Posted by:

Singleton Pattern là một trong những pattern thuộc Creational Patterns (Abstract Factory, Builder, Factory Method, Prototype, Singleton)

Singleton Pattern là một pattern nhằm hạn chế việc khởi tạo nhiều instantiation của một class hoặc là chỉ dùng chung 1 instantiation của một class.

Hiện thực Singleton Pattern theo kiểu Lazy initialization (khái niệm của lazy nghĩa là instantiation của clas sẽ không được tạo sẵn khi ta chưa gọi đến hay là chưa dùng đến) theo kiểu thuật double-checked ...

Đọc tiếp
1