Spring AOP với AspectJ

Posted by:

Làm thế nào để tích hợp AspectJ annotation với Spring AOP framework.

AspectJ annotations thông thường là:

  1. @Before – Được thực thi chèn vào trước khi phương thức được gọi
  2. @After – Được thực thi sau khi phương thức đã kết thúc
  3. @AfterReturning – Được thực thi sau khi phương thức trả về kết quá
  4. @AfterThrowing – Được thực thi sau khi phương thức xảy ra exception
  5. @Around – Run around the method execution, combine all three advices above

xem cấu trúc của project

Đọc tiếp
0

Sử dụng AOP với Spring

Posted by:

I. AOP là cái gì?

-Ai chẳng biết AOP là từ viết tắt của Aspect Oriented Programming, dịch ra tiếng Việt thì bảo rằng AOP là “phương pháp lập trình hướng khía cạnh”. AOP hồi năm 2008 đã có một số trường Đại Học dạy rồi mà sao mình không được học. Lúc đó thì OOP còn chưa lĩnh hội hết chứ đừng nói AOP, bởi vậy xem xong cũng chẳng hiểu chi cả. :bbpcuoi3:Đến bây giờ ...

Đọc tiếp
0