Strategy Pattern

Posted by:

Strategy: enables an algorithm’s behavior to be selected at runtime.

Giống như Bridge về cách hiện thực, khác nhau về bản chất. Cũng là dùng interface làm parameters, lúc runtime truyền vào class implements.

1