SSL Lets Encrypt with Beanstalk Elasticsearch Amazon

Posted by:

Ngữ cảnh:

 • Có 1 domain staging.quachson.com được đăng ký ở trang abc
 • Có 1 instance beanstalk của amazon tên là aabbcc-09-amazon.com đang chạy nodejs (reactjs), cần cấu hình ssl (https) cho domain staging.quachson.com chỏ vào.
 • Cấn https để test, thử nghiệm này nọ, ko có tính chất thương mại điện hay fintech này nọ nên nhu cầu dùng free ssl

Cách làm:

 • Tạo SSH
  • Tạo pair key
  • Add pair key vào beanstalk instance
  • Open port 22 cho SSH
 • Cấu hình ngnix, install letsencrypt
  • Map domain port 80
  • Install cerbot.
  • Add cronjob 90 ngày.

Chi Tiết:

 • Tạo SSH
  • Tạo pair key: Services/ec2/NETWORK & SECURITY/ Key Pairs / Create Key Pair
   • Sau khi tạo pair key xong, key sẽ được download về, mất key phải tạo key mới, không thể download lại
  • Add pair key vào beanstalk instance: Services/elasticbeanstalk/ chọn instance / Configuration / Security / Modify
  • Open port 22 cho SSH: Services/ec2/Security Groups/ chọn group / Inbound / Edit
   • Chọn connect, không phải image vì hình lấy trên net.
   • Nếu dùng macOS hay ubuntu thì cần chmod 400, nếu windows thì khỏi.
 • Cấu hình ngnix, install letsencrypt
  • From domain staging.quachson.com –> dns record type: A tới IP host.
  • From hosting: Maping domain với port 80, tạo mới file: allow-ssl-domain.config, copy vào /etc/nginx/conf.d/elastic-beanstalk

server {
listen 80 default_server;
listen [::]:80 default_server;
root /var/www/html;
server_name staging.quachson.com;
}

  • Install certbot and ssl
   • sudo mkdir -p /opt/certbot
   • sudo wget https://dl.eff.org/certbot-auto -O /opt/certbot/certbot-auto;sudo chmod a+x /opt/certbot/certbot-auto
   • [nodejs] sudo /opt/certbot/certbot-auto certonly –debug –non-interactive –email son.quach.aavn@gmail.com –agree-tos –domains staging.quachson.com –keep-until-expiring –webroot -w /var/app/current/public
   • [java] sudo /opt/certbot/certbot-auto –nginx -d staging.quachson.com
   • sudo ln -sf /etc/letsencrypt/live/staging.quachson.com /etc/letsencrypt/live/ebcert
   • openssl pkcs12 -export -in fullchain.pem -inkey privkey.pem -out keystore.p12 -name tomcat -CAfile chain.pem -caname root
  • Sau khi install ssl xong, xoá allow-ssl-domain.config vì phải config forward port 80 sang https và SSL chỏ vào file key
  • Configuration SSL
   • Tạo folder .ebextensions, hỗ trợ .conf và .yaml
   • Cấu trúc thư mục cho react project
   • Cấu trúc thư mục cho spring boot (Java SE), zip folder .ebextensions và file example-api-2.3.jar -> deployment.zip (tên gì cũng dc)
   • Cấu hình cho nginx, nên upload config file lên server rồi restart nginx để test, test thành công thì mới copy vào .ebextensions, upload deployment.zip lên test lại.

Một vài lưu ý:

 • /etc/nginx
 • /etc/letsencrypt/live
 • /var/www/html
 • sudo service nginx start | stop | restart
 • Command check java heap (bytes)
  • java -XX:+PrintFlagsFinal {your-java-program} | grep HeapSize
  uintx InitialHeapSize             := 536870912    {product}
uintx MaxHeapSize               := 1073741824   {product}
uintx PermSize                 := 67108864    {pd product} 
uintx MaxPermSize               := 134217728    {pd product} 
intx ThreadStackSize             := 512       {pd product}
 • Nếu bị lỗi 413 Request Entity Too Large – File Upload Issue thì cách fix như sau: tìm /etc/nginx/nginx.conf
http {
client_max_body_size 100M;
}

nhớ là M, dùng MB hay Mb sẽ hem chạy đâu.

Thảm khảo:

https://gist.github.com/dborin/dd501b28967d3784fa646534dbea6ffa

https://gist.github.com/tony-gutierrez/198988c34e020af0192bab543d35a62a

https://docs.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/latest/dg/java-se-nginx.html

0