Reverse String (Đảo chuỗi)

Posted by:

Bài toán đảo chuổi

Input: 12345

output: 54321

0