All Articles

Some tip for CSS

Muốn test code html, css thì vào codepen.io

 1. Làm cho 3 div có cùng chiểu cao, thì cần 1 div bên ngoài, bọc 3 div kia

  same-height { 
  display: flex;
  align-items: stretch;
  }
 2. items full-width
item-full-width {  
  width: 100%;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: space-between; 
  margin-right: 16px;
  padding: 16px; 
  &:last-child {
    margin: 0;
  }
}
 1. relative vs absolute (position) absolute sẽ canh theo tag relative gần nhất chứa nó.

  <div class="card">
  <img src="" class="thumb" alt=""> </img>
  <span class="newest">Newest</span>  
  </div>
  .card {
  width: 400px;
  border: 2px solid #000;
  border-radius: 12px;
  position: relative;
  }
  .thumb {
  width: 100%;
  border-radius: 12px;
  }
  .newest {
  background: #EE4358;
  padding: 12px;
  color: #fff;
  font-weight: 700;
  border-radius: 12px;
  position: absolute;
  top: 10px;
  right: 10px;
  }
 2. before vs after

  <div class="card">  
  <span class="before">before</span>  
  hello
  </div>
  .before {
  color: red;
  }

  output: before hello

Cách viết trên cũng có thể viết lại như thế này

<div class="card">    
  hello
</div>
.card::before {
  color: red;
  content: "before"
}

Có thể hiểu, khi dùng ::before thì sẽ tạo ra 1 tag span ảo, y chang bên trên chèn vào trước chữ hello. ::after cũng tương tự như vậy.