All Articles

Bash Script – Mouse Viper Ultimate

Bash script là những tập lệnh chạy trên Unix, Linux. Khi nào thì cần viết script

 • Khi một câu lệnh dài, phải nhớ thì tạo script để lưu lại đỡ phải nhớ.
 • Khi phải gõ một câu lệnh lặp đi lặp lại nhiều lần như là git pull mà một project có tới 20 cái repositories.

Mới tìm hiểu nên cũng chỉ tìm hiểu ở mức cơ bản.

Một file bash script sẽ có đuôi là .sh. Ví dụ hello.sh

#!/usr/bin/env bash
NAME="Quach"
echo "Hello $NAME!"

Và có quyền thực thi

$ sudo chmod u+x ./hello.sh

Để thực thi hello.sh

$ ./hello.sh

Câu 1

Muốn dùng git pull cho tất cả thư mục thì viết script như thế nào.

Ý tưởng:

 • Lấy tất cả các thư mục hiện có lưu vào trong mảng
 • Duyệt qua mảng ta có được tên thư mục, thực hiện lệnh git pull

Thực hiện: Đặt tên file là pull_all.sh

for i in */; do
  echo
  date  
  echo "----git pull $i"  		
	git -C $i pull	
done

Câu 2

Muốn build một số projects thôi, không muốn build hết sẽ tốn thời gian mà không cần dùng tới.

#!/bin/bash

projects="projectA
projectB
projectC"

for i in $projects; do
  date  
  echo "--------------------------------------------------------"
  echo "----START build $i"
  if [ -d $i ]; then
		cd $i	
		mvn clean install -Dmaven.test.skip=true 
		cd ..
	fi
done

Câu 3

Muốn xem những threads java đang chạy là những threads nào để mình kill nó

$ jps -v

Muốn kill 1 threads thì làm sao

$ kill -9 12123

Câu 4

Muốn xem những ports nào đang chạy

$ lsof -nP -iTCP:$PORT | grep LISTEN

Create a Symbolic Link

$ ln -s /path/to/file /path/to/link

Remove Link

$ ls -l 
$ unlink link

Check running postgres

$ ps auxwww | grep postgres

Tham khảo:

Note 28-03-2020:

 • Mới tậu 1 con chuột không dây Razer Viper Ultimate. Ngon, dùng bao phê.
 • Mới thay pin, màn hình, bàn phím cho con Mac.

Published Mar 26, 2020

I blog about web development and my travels