Khái niệm Immutable và Mutable

Posted by:

Mutable là StringBuffer, StringBuilder có khả năng append String

Immutable là String, mỗi khi + thì sẽ instance đối tượng mới chứ không append nên hạn chế thao tác toán tử +

0