Java Design Pattern

Posted by:

Design pattern là một thuật ngữ nổi tiếng trong hướng đối tượng. Tuy nhiên, design pattern cũng khá khó hiểu. Có hơn 200 pattern trong đó khoảng 24 pattern là phổ biến nhất. Để lấy chứng chỉ SCJD chỉ cần biết khoảng 3,4 mẫu gì đó. Còn để lấy được SCEA thì cần biết hết 24 mẫu. Design pattern cũng được ứng dụng trong .NET, Ruby….

Các framework mã nguồn mở sử dụng design patterns rất nhiều. Chúng ta có thể nhận dạng chúng thông qua cách đặt tên ví dụ: Proxy, Adapter, Singleton, Prototype….

Structural Patterns

1) Adapter (Wrapper)

2) Command

Bài viết có tham khảo từ:

http://www.javacamp.org/designPattern/

http://javadevelopervietnam.blogspot.com/2010/10/adapter-loai-creation-o-kho-trung-binh.html

0