Vector or ArrayList in Java

Posted by:

Synchronization:

Vector thì synchronized, safe-thread. Còn ArrayList thì unsynchronized, not safe-thread. Tùy tình huống mà ứng dụng. Nếu cần synchronized thì dùng Vector, không cần thì dùng ArrayList. Vì dùng synchronized phải trả giá vì nó chậm hơn unsynchronized.

0