Flyway – Databases Migration

Posted by:

Ngữ Cảnh:

Một ứng dụng, một database nhưng có nhiều schemas, mỗi 1 khách hàng là một schema, cấu trúc tables cho mỗi schema là giống nhau. Những tables trong schema public là dùng chung như là City , Country và cấu hình của ứng dụng, vì do dùng chung nên users chỉ được đọc, không có quyền ghi, tận dụng schema public có sẵn và phân quyền thôi. Nếu không thích tên public thì vẫn có tên tạo tên khác.

Khi cần thêm cột hay thêm tables cho schema thì phải thêm hết cho tất cả schema.

Plugin cho maven trong file pom.xml

<plugin>
<groupId>org.flywaydb</groupId>
<artifactId>flyway-maven-plugin</artifactId>
<version>6.3.1</version>
</plugin>

to be continue …

Tham Khảo

0