Design Pattern: Adapter

Posted by:

Định Nghĩa:

Convert the existing interfaces to a new interface to achieve compatibility and reusability of the unrelated classes in one application. Also known as Wrapper pattern.

Adapter nôm na là một bộ chuyển đối. Laptop cũng cần adapter để chuyển từ điện AC sang DC. Đi nước ngoài thì phải xem họ xài ổ cắm tròn hay dẹt, 3 chấu hay 2 chấu. Nếu không phải mua adapter.

Vậy adapter là 1 bộ chuyển đổi dùng để kết nối 2 hay nhiều thiết bị khác nhau lại.

Khi nào ứng dụng và những lợi ích:

– Cố gắng giống như Interface ( như WindowAdapter… )

– Make a pluggable kit: To reuse classes and make new class compatible with existing ones. For example, A clean system is already designed, you want to add more job in, the Extra interface uses adapter pattern to plug in the existing system.

Xem ví dụ:

– Những Adapter class nổi tiếng của Java API như là: WindowAdapter,ComponentAdapter, ContainerAdapter, FocusAdapter, KeyAdapter, MouseAdapter và MouseMotionAdapter

[code lang=”java”]

public interface Windowlistener {
public void windowClosed(WindowEvent e);
public void windowOpened(WindowEvent e);
public void windowIconified(WindowEvent e);
public void windowDeiconified(WindowEvent e);
public void windowActivated(WindowEvent e);
public void windowDeactivated(WindowEvent e);
public void windowClosing(WindowEvent e);
}

[/code] [code lang=”java”]

public class WindowAdapter implements WindowListener{
public void windowClosed(WindowEvent e){}
public void windowOpened(WindowEvent e){}
public void windowIconified(WindowEvent e){}
public void windowDeiconified(WindowEvent e){}
public void windowActivated(WindowEvent e){}
public void windowDeactivated(WindowEvent e){}
public void windowClosing(WindowEvent e){}
}

[/code]

WindowListener interface có 7 method(), nếu implement thì phải hiện thực hết 7 phương thức, có những phương thức ta không có dùng. WindowAdapter implement WindowListener với 7 phương thức rỗng (empty method). Ta chỉ cần extend từ WindowAdapter thì chỉ override lại phương thức nào cần dùng, không cần phải hiện thực lại hết 7 phương thức.

[code lang=”java”] import javax.swing.*;
import java.awt.event.*;
class Test extends JFrame {
public Test () {
setSize(200,200);
setVisible(true);
addWindowListener(new Closer());
}
public static void main(String[] args) {
new Test();
}
class Closer extends WindowAdapter {
public void windowClosing(WindowEvent e) {
System.exit(0);
}
}
}
[/code]

– Make a pluggable kit

interface Clean {
public void makeClean();
}
class Office implements Clean{
public void makeClean() {
System.out.println("Clean Office");
}
}
class Workshop implements Clean{
public void makeClean() {
System.out.println("Clean Workshop");
}
}
interface Extra extends Clean{
public void takeCare();
}
class Facility implements Extra{
public void makeClean() {
System.out.println("Clean Facility");
}
public void takeCare() {
System.out.println("Care has been taken");
}
}
In order to reuse Workshop and Office classes,
we create an adapter interface Extra and
add new job takeCare in the system.
class Test {
static void Jobs (Extra job) {
if (job instanceof Clean)
((Clean)job).makeClean();
if (job instanceof Extra)
((Extra)job).takeCare();
}
public static void main(String[] args) {
Extra e = new Facility();
Jobs(e);
Clean c1 = new Office();
Clean c2 = new Workshop();
c1.makeClean();
c2.makeClean();
e.makeClean();
}
}

– Wrapper: class Data có sẵn trong hệ thống đã được test cẩn thận, ta muốn kế thừa những method() từ class Data và viết thêm một số tính năng.

[code lang=”java”] //well-tested class
class Data {
public void add(Info){}
public void delete(Info) {}
public void modify(Info){}
//…
}
[/code] [code lang=”java”] //Use Data class in your own class
class AdaptData {
Data data;
public void add(Info i) {
data.add(i);
//more job
}
public void delete(Info i) {
data.delete(i);
//more job
}
public void modify(Info i) {
data.modify(i);
//more job
}
//more stuff here
//…
}
[/code]
0