Hướng dẫn thay đổi password citrix

Posted by:

Hệ thống Citrix dùng User Domain: vienthonga.com cho nên có rất nhiều cách để thay đổi password.

1) Bằng windows, dùng user domain login vào Domain vienthonga.com sau đó thay đổi password bằng cách Ctrl + Alt + Del, sau đó chọn “change password”

2) Bằng hệ thống Citrix, chọn vào ứng dụng: “Đổi mật khẩu Citrix”

 

 

 

 

 

 

 

0