Chữ ký điện tử

Posted by:

Sau khi cài đặt tích hợp vào Work, Excel sẽ có thêm menu

Mỗi người sẽ có 2 key: Private key (.pfx) và public key (.cert)

– Public key thì share cho mọi người, private key thì mình giữ.

– Khi muốn ký thì: “Chọn vùng ký” trước, nhập private key. Sau đó “Ký”. Save lại. Sau khi ký nếu có bất kỳ thấy đổi gì trên word, khi save chữ ký sẽ mất. Ta có thể ký lại rồi save.

– Để kiểm tra xem ai đã ký thì dùng “Kiểm tra chữ ký” sau đó nhập public key.

– “Mã hóa” thì dùng public key. “Giải mã” thì dùng private key.

– Muốn thay đổi mật khẩu của chữ ký điện tử

0