Spring AOP với AspectJ

Posted by:

Làm thế nào để tích hợp AspectJ annotation với Spring AOP framework.

AspectJ annotations thông thường là:

  1. @Before – Được thực thi chèn vào trước khi phương thức được gọi
  2. @After – Được thực thi sau khi phương thức đã kết thúc
  3. @AfterReturning – Được thực thi sau khi phương thức trả về kết quá
  4. @AfterThrowing – Được thực thi sau khi phương thức xảy ra exception
  5. @Around – Run around the method execution, combine all three advices above

xem cấu trúc của project

Đọc tiếp
0

Giới thiệu về Spring framwork

Posted by:

1. Lịch sử của Spring:

Spring được phát minh bởi Rod Johnson. Nó được giới thiệu lần đầu tiên trong cuốn Expert One-on-One J2EE Design and Development, vào năm 2002. Trong đó, Rod giải thích các kinh nghiệm làm việc với J2EE và làm thế nào EJB mang đến thành công cho các project. Rod tin rằng một framework lightweight như JavaBean thì phù hợp cho nhu cầu của developer.

Framework được mô tả đó được gọi Spring khi nó được đưa ...

Đọc tiếp
0