Bash Script – Mouse Viper Ultimate

Posted by:

Bash script là những tập lệnh chạy trên Unix, Linux. Khi nào thì cần viết script

  • Khi một câu lệnh dài, phải nhớ thì tạo script để lưu lại đỡ phải nhớ.
  • Khi phải gõ một câu lệnh lặp đi lặp lại nhiều lần như là git pull mà một project có tới 20 cái repositories.

Mới tìm hiểu nên cũng chỉ tìm hiểu ở mức cơ bản.

Một file bash script sẽ có đuôi là .sh. Ví dụ hello.sh

Đọc tiếp
0

Lombok

Posted by:

Project mình đa phần là dùng Maven, Eclipse

<dependencies>
...
<dependency>
<groupId>org.projectlombok</groupId>
<artifactId>lombok</artifactId>
<version>1.18.12</version>
<scope>provided</scope>
</dependency>
...
</dependencies>

Kiểm tra version mới nhất thì vào đây

Cài đặt lombok cho Eclipse

Để khi dùng thư viện ...

Đọc tiếp
0