Business Intelligence (BI)

Posted by:

BI có thể hiểu như gói giải pháp hỗ trợ business của một doanh nghiệp. Một ví dụ gần nhất là tạo các reports. Trong BI, người ta hay dùng các công cụ phân tích (analytics) để mổ xẻ dữ liệu của doanh nghiệp và dựa trên đó đưa ra các quyết định hợp lý. Cube Data mining là 2 kỹ thuật được sử dụng nhiều trong BI.

Về lý thuyết mà nói xây dựng cube ...

Đọc tiếp
0