SSL Lets Encrypt with Beanstalk Elasticsearch Amazon

Posted by:

Ngữ cảnh:

 • Có 1 domain staging.quachson.com được đăng ký ở trang abc
 • Có 1 instance beanstalk của amazon tên là aabbcc-09-amazon.com đang chạy nodejs (reactjs), cần cấu hình ssl (https) cho domain staging.quachson.com chỏ vào.
 • Cấn https để test, thử nghiệm này nọ, ko có tính chất thương mại điện hay fintech này nọ nên nhu cầu dùng free ssl

Cách làm:

 • Tạo SSH
  • Tạo pair key
  • Add pair key vào beanstalk instance
  • Open port 22 cho SSH
 • Cấu hình ngnix, install letsencrypt
  • Map domain port 80
  • Install cerbot.
  • Add cronjob 90 ...
Đọc tiếp
0