Agile plan

Posted by:

Nói đến Agile thì ai cũng đã nghe qua, cũng đã biết nhưng rất ít người thật sự hiểu rõ và áp dụng đúng.

  • 1 sprint: thường là 2 tuần, 1 tuần thì quá ngắn dành cho mấy project nhỏ, 1 tuần thì dùng Kanban cho rồi, hem cần dùng scrum.
  • Team size: ít nhất là 5 người (ít hơn thì ko nên có scrum master tốn mất 1 resource) , nhiều nhất là 10 người thì team hoạt động mới hiểu ...
Đọc tiếp
0