Bash Script – Mouse Viper Ultimate

Posted by:

Bash script là những tập lệnh chạy trên Unix, Linux. Khi nào thì cần viết script

  • Khi một câu lệnh dài, phải nhớ thì tạo script để lưu lại đỡ phải nhớ.
  • Khi phải gõ một câu lệnh lặp đi lặp lại nhiều lần như là git pull mà một project có tới 20 cái repositories.

Mới tìm hiểu nên cũng chỉ tìm hiểu ở mức cơ bản.

Một file bash script sẽ có đuôi là .sh. Ví dụ hello.sh

#!/usr/bin/env bash
NAME="Quach"
echo "Hello $NAME!"

Và có quyền thực thi

sudo chmod u+x ./hello.sh

Để thực thi hello.sh

./hello.sh

Câu 1

Muốn dùng git pull cho tất cả thư mục thì viết script như thế nào.

Ý tưởng:

  • Lấy tất cả các thư mục hiện có lưu vào trong mảng
  • Duyệt qua mảng ta có được tên thư mục, thực hiện lệnh git pull

Thực hiện: Đặt tên file là pull_all.sh

for i in */; do
echo
date    
echo "----git pull $i"    		
git -C $i pull	
done

Câu 2

Muốn xem những threads java đang chạy là những threads nào để mình kill nó

jps -v

Muốn kill 1 threads thì làm sao

kill -9 12123

Câu 3

Muốn xem những ports nào đang chạy

lsof -nP -iTCP:$PORT | grep LISTEN

Create a Symbolic Link

ln -s /path/to/file /path/to/link

Remove Link

ls -l 
unlink link

 

Tham khảo:

Note 28-03-2020:

  • Mới tậu 1 con chuột không dây Razer Viper Ultimate. Ngon, dùng bao phê.
  • Mới thay pin, màn hình, bàn phím cho con Mac.
0