Bash Script – Mouse Viper Ultimate

Posted by:

Bash script là những tập lệnh chạy trên Unix, Linux. Khi nào thì cần viết script

 • Khi một câu lệnh dài, phải nhớ thì tạo script để lưu lại đỡ phải nhớ.
 • Khi phải gõ một câu lệnh lặp đi lặp lại nhiều lần như là git pull mà một project có tới 20 cái repositories.

Mới tìm hiểu nên cũng chỉ tìm hiểu ở mức cơ bản.

Một file bash script sẽ có đuôi là .sh. Ví dụ hello.sh


Đọc tiếp
0

Flyway – Databases Migration

Posted by:

Ngữ Cảnh:

Một ứng dụng, một database nhưng có nhiều schemas, mỗi 1 khách hàng là một schema, cấu trúc tables cho mỗi schema là giống nhau. Những tables trong schema public là dùng chung như là City , Country và cấu hình của ứng dụng, vì do dùng chung nên users chỉ được đọc, không có quyền ghi, tận dụng schema public có sẵn và phân quyền thôi. Nếu không thích tên public thì vẫn có tên tạo tên khác.

Khi cần thêm cột hay ...

Đọc tiếp
0

Lombok

Posted by:

Project mình đa phần là dùng Maven, Eclipse

<dependencies>
  ...
  <dependency>
    <groupId>org.projectlombok</groupId>
    <artifactId>lombok</artifactId>
    <version>1.18.12</version>
    <scope>provided</scope>
  </dependency>
  ...
</dependencies>

Kiểm tra version mới nhất thì vào đây

Cài đặt lombok cho Eclipse

Để khi dùng thư viện ...

Đọc tiếp
0

Tìm hiểu thêm về JWT

Posted by:

Câu hỏi

Khi làm việc về JWT thì gặp một số câu hỏi như sau:

 1. Thời gian hết hạn của JWT là ngắn hay là dài, thấy login vào facebook 1 lần và dùng mãi mãi luôn, ít khi nào thấy hết hạn, nếu để ngắn hạn thì phải dùng refresh token và những ưu điểm gì ?
 2. Có nên lưu token vào database hay không, nếu lưu thì mỗi lần kiểm tra phải truy xuất vào database thời gian sẽ chậm. ...
Đọc tiếp
0

Stored procedure and function in SQL

Posted by:

Stored procedure là gì ?

Stored Procedures are pre-compiled objects which are compiled for the first time and its compiled format is saved, which executes (compiled code) whenever it is called.

Function sẽ được gọi trong Stored procedures và hỗ trợ 2 loại phổ biến là: Transact-SQL và PL/SQL.

Hai công ty độc quyền về T-SQL đó là Microsoft và Sybase cho nên Database của họ cũng dùng T-SQL. T-SQL: SQL Server, Sybase PL/SQL: Oracle, Postgres

Ưu Điểm:

 • Giảm lượng truy xuất của ứng ...
Đọc tiếp
0

Multi-tenancy là gì

Posted by:

Multi-tenancy là gì ?

Multi-Tenancy is a single instance of software that serves multiple customers privately.

Hiểu đơn giản Multi-Tenancy là một hệ thống web application có nhiều khách hàng cùng sử dụng nhưng dữ liệu giữa các khách hàng hoàn tập độc lập, khách hàng này không thể truy cập vào dữ liệu của khách hàng kia.

Một vài ví dụ như là: Hệ thống chấm công, trả lương hay khai báo thuế cho tổng công ty có nhiều ...

Đọc tiếp
0

Instagram đã sinh ra ID trong database của họ như thế nào

Posted by:

Đối với những hệ thống nhỏ chỉ cần 1 Database thì chắc chẳng mấy ai quan tâm đến việc tạo ra ID cho bản ghi. Vì dùng auto increment trong MySQL là có thể làm được rồi, chẳng cần phải làm gì thêm.

Thế nhưng với dữ liệu càng ngày càng to ra thì hệ thống chỉ có 1 database duy nhất có thể sẽ không thể đáp ứng được. Bởi vì traffic đang tập trung hết vào database đó.

Để giải ...

Đọc tiếp
0

Docker

Posted by:

I. Docker là gì ?

Docker – đây là một công cụ tạo môi trường được “đóng gói” (còn gọi là Container) trên máy tính mà không làm tác động tới môi trường hiện tại của máy, môi trường trong Docker sẽ chạy độc lập.

Một số developer thường tạo sẵn các môi trường này, và upload lên mạng để mọi người lấy về dùng, và mấy cái này gọi là các Images.

Docker là công cụ tạo môi trường đóng gói, ...

Đọc tiếp
0

Fibonacci

Posted by:

Fibonacci là gì ? Thôi google đi cho nhanh

f(n) = f(n-1) + f(n-2)

 • n = 0, f = 0
 • n = 1, f = 1
 • n = 2, f = 1 (f(0) + f(1) = 0 + 1)

Dãy số fibonacci: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Con số 13 = 8 + 5 (tổng 2 số trước)

0: 0

1: 1

2: 1

3: 2

4: 3

5: 5

6: 8

7: 13

Cách viết đệ quy

Cách ...

Đọc tiếp
0

Spring boot | application.properties vs application.yml

Posted by:

1/ .properties

Cấu trúc của properties là không cấp bặc và dùng `=`

Spring profiles: phải tách ra mổi profile là 1 file properties: local.properties, staging.properties, prod.properties

2/ .yml

Cấu trúc của yml thì có cấp bậc và dùng `:`

Spring profiles: cấu hình nhiều profiles trong 1 file yml

Khi dùng yml file thì chú ý, sẽ support @PropertySource để đọc file yml (Mình thì hem thích dùng chung 1 file sẽ ...

Đọc tiếp
0
Page 1 of 3 123