Machine Learning – Classification – phần 1

Posted by:

Có thể bạn đã nghe đến cụm từ Machine Learning (hay Data Mining, Big Data, Data Science,…) nhưng bạn chưa bao giờ hiểu ý nghĩa thực sự của chúng là gì. Có thể tất cả những gì bạn biết là “À! Đó là những thuật ngữ trong Toán học và Tin học”, và …thế là hết. Có thể bạn phải sử dụng những phần mềm dựa trên Machine Learning trong công việc nhưng với bạn, chúng hoạt động như là ...

Đọc tiếp
0

Tôi đã tự học Deep Learning như thế nào

Posted by:

Nhân dịp TensorFlow vừa kỷ niệm 1 năm open source, mình viết bài này để kể lại 1 năm qua mình đã tự học Deep Learning như thế nào, vừa để tự tổng hợp kiến thức, vừa để cho các bạn nào quan tâm đến Machine Learning nói chung cũng như là Deep Learning nói riêng tham khảo.

Mình là 1 kỹ sư bên server-side, công việc chủ yếu dùng Rails, SQL và hoàn toàn không liên quan gì đến Deep ...

Đọc tiếp
0

Tùy Duyên

Posted by:

Nên nhớ rằng duyên có hợp có tan, có đến có đi. Ta đừng tin chắc rằng những gì mình có được hôm nay sẽ tồn tại mãi mãi. Tuy ta không thể hoàn toàn chủ động tạo ra hết mọi nhân duyên cho mình, nhưng ta có thể tạo ra sự liên kết để nhân duyên duy trì hay tan rã. Tâm ta cũng là một cơ chế rất kỳ bí. Mỗi ý niệm tốt sẽ phát sinh ra ...

Đọc tiếp
0

Review Java Collections Book part 2

Posted by:

II/ The Collections Framework
1/ Special Collections Support.
2/ Array Algorithm Support.
3/ Custom Implements.
4/ Compatibility Issues.
5/ Advanced Usages.

III/ Alternative Collection Libraries
6/ JGL Libraries.
7/ util.concurrent.
8/ Colt.

1/ Special Collections Support.

EMPTY_LIST: Represents an empty immutable list.
EMPTY_MAP: Represents an empty immutable map.
EMPTY_SET: Represents an empty immutable set.
binarySearch(): Searches for element in list with binary search.
copy(): Copies elements between two lists.
enumeration(): Converts a collection to an enumeration.
fill(): Fills a list with a ...

Đọc tiếp
0

Review Java Collections Book part 1

Posted by:

I/ The Historical Collection Classes
1/ Arrays. (Copy and Clone, Immutability, Reflection)
2/ The Vector and Stack (Immutability)
3/ The Enumeration Interface.
4/ The Dictionary, Hashtable, Properties classes.
5/ The BitSet classes.

II/ The Collections Framework
1/ Sets.
2/ Lists.
3/ Maps.
4/ Sorting.
5/ Special Collections Support.
6/ Array Algorithm Support.
7/ Custom Implements.
8/ Compatibility Issues.
9/ Advanced Usages.

III/ Alternative Collection Libraries
1/ JGL Libraries.
2/ util.concurrent.
3/ Colt.

1/ Arrays
a/ Copy
– System.arraycopy(Object src, int srcPos, Object dest, ...

Đọc tiếp
1

10 Things to Do After Installing Ubuntu 12.04

Posted by:

1/ Install cinnanmon 1.4

Open terminal ( Ctrl + Alt + t )

[code] $ sudo add-apt-repository ppa:gwendal-lebihan-dev/cinnamon-stable
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install cinnamon
[/code]

– restart

2/ Install ibus-unikey for type vietnamese

[code] $ sudo apt-get install ibus-unikey
$ im-switch -s ibus
[/code]

– Logout then login.

– Applications / System Tools / System Settings / Language Support /Keyboard input method system: Ibus

– Application ...

Đọc tiếp
1

EJB – Enterprise Java Bean

Posted by:

Benefits of Enterprise Beans

For several reasons, enterprise beans simplify the development of large, distributed applications. First, because the EJB container provides system-level services to enterprise beans, the bean developer can concentrate on solving business problems. The EJB container–and not the bean developer–is responsible for system-level services such as transaction management and security authorization.

Second, because the beans–and not the clients–contain the application’s business logic, the client developer can focus on the presentation of the client. The client developer does not have ...

Đọc tiếp
0

review JSP/Servlet

Posted by:

<%@ page language=”java” import=”java.util.*” %>

<%

out.println(“Hello World.”);

String username = (String)session.getAttribute(“username”);

session.setAttribute(“username”, Object);

session.removeAttribute(“username”);

String user = (String)application.getAttribute(“username”);

ServletContext application = getServletContext();

application.setAtribute(“username”, Object);

application.removeAttribute(“username”);

String value = request.getParameter(“value”);

String[] value = request.getParameterValue(“names”);

//GET, POST

request.getMethod();

%>

<%@include file=”common.jsp” %>

<jsp:include page=”header.jsp” flush=”true” />

<jsp:include page=”testParam,jsp” flush=”true”>

<jsp:param name=”greeting” value=”Hello World” />

<jsp:include>

<jsp:forward page=”pageThree.jsp” />

<% response.sendRedirect(“hello.jsp?username=abc”); %>

// trong file Servlet

HttpSession session = request.getSession(false); // không yêu cầu tạo mớ

Đọc tiếp
0
Page 1 of 8 12345...»